Social Media Presence

Nikhil Gupta-Vedic Astrology

Nikhil World-Youtube channel

Nikhil Gupta-Face Reading

Nikhil Gupta-Palmistry

Nikhil Gupta-Numerology

Nikhil Gupta-Vastu

Nikhil Gupta-Handwriting Reading

Nikhil Gupta-Dream Reading

Nikhil Gupta-Celebrity Page

Nikhil Gupta-Palmistry Youtube

Nikhil Gupta-Jyotish Vidhya